ร.ร.สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (5 และ 6 เมตร)