กองร้อยบังคับและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ (16 เมตร)