ระยะห่างระหว่างเสาธง


Recommended distance between flagpoles

ข้อแนะนำสำหรับระยะห่างระหว่างเสาธง


General Sizing rule :

If the flagpoles are installed near a building, the length of the largest pole should be approximately the same as the height of the building. If the flagpoles are not installed in the vicinity of a building, the sizes can be determined freely. It shall be considered however that flagpoles and flags are an important tool to strengthen your corporate image and that the larger the poles, the stronger the message will be !!!


ขนาดของเสาธง:

สำหรับเสาธงที่ติดตั้งใกล้กับตัวอาคารความสูงของเสาธงต้นที่สูงที่สุดควรจะมีความสูง อยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับความสูงของตัวอาคารแต่สำหรับเสาธงที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ใกล้กับ บริเวณตัวอาคาร ขนาดความสูงของเสาธง จะให้เป็นขนาดความสูงเท่าไรก็ได้อย่างไรก็ตามขนาดของเสาธงและผืนธงนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมความมั่นคงหนักแน่นในภาพลักษณ์หนึ่งเดียวของท่านและยิ่งเสาธงสูงมากเท่าไรก็ย่อมที่จะสื่อถึงความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


 

Length ความสูง L1 m

Length ความสูง L2 m

Recommended distance ข้อแนะนํา ระยะห่างระหว่างเสาธง D cm

4

3

80

5

4

100

6

5

100

7

6

100 – 150

8

7

150 – 180

9

7

150 – 180

10

8

150 – 180

11

9

180 – 220

12

10

180 – 220

14

12

200 – 240

15

13

240 – 280

16

14

280 ­320

18

15

280 – 320

20

16

350 – 380